پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در شهدا رودسر

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در شهدا رودسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در شهدا رودسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در شهدا رودسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در شهدا در شهریور ۱۴۰۱۳.۱ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شهدا در مهر ۱۴۰۱۵.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شهدا در آبان ۱۴۰۱۸.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شهدا در مهر ۱۴۰۲۳.۷ میلیون تومانضعیف