پست ملک

تحلیل قیمت زمین در شهدا رودسر

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در شهدا رودسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در شهدا رودسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در شهدا رودسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در شهدا در شهریور ۱۴۰۱۳.۱ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شهدا در مهر ۱۴۰۱۵.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شهدا در آبان ۱۴۰۱۸.۲ میلیون تومانضعیف