پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در کوی اصحاب ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در کوی اصحاب ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کوی اصحاب ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در کوی اصحاب ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در کوی اصحاب در مرداد ۱۴۰۱۸.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کوی اصحاب در آبان ۱۴۰۱۱.۶ میلیون تومانضعیف