پست ملک

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف ساری

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف ساری بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه ساری مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در ساری

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در ساری

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در ساری:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱۲.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: بلوار امام رضا
  • زمان ثبت: دی ۱۴۰۱

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در ساری:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱.۱۳ میلیون تومان
  • محدوده: اسبورز
  • زمان ثبت: شهریور ۱۴۰۱

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف ساری در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در اسبورز۱.۱
میانگین قیمت زمین در گلورد۱.۷
میانگین قیمت زمین در پایین دزا۴.۸
میانگین قیمت زمین در کوی اصحاب۵.۱
میانگین قیمت زمین در اوجا محله۵.۱
میانگین قیمت زمین در بلوار کشاورز۶.۰
میانگین قیمت زمین در شرف آباد۶.۱
میانگین قیمت زمین در بلوار عسکری محمدیان۶.۳
میانگین قیمت زمین در بلوار امام رضا۷.۸
میانگین قیمت زمین در ماهفروز محله۷.۹