پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در بلوار عسکری محمدیان ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بلوار عسکری محمدیان ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بلوار عسکری محمدیان ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بلوار عسکری محمدیان ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بلوار عسکری محمدیان در مرداد ۱۴۰۱۸.۷ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار عسکری محمدیان در آذر ۱۴۰۱۳.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار عسکری محمدیان در مهر ۱۴۰۲۲۷.۰ میلیون تومانضعیف