پست ملک

تحلیل قیمت زمین در بلوار عسکری محمدیان ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بلوار عسکری محمدیان ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بلوار عسکری محمدیان ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بلوار عسکری محمدیان ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بلوار عسکری محمدیان در مرداد ۱۴۰۱۸.۷ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار عسکری محمدیان در آذر ۱۴۰۱۳.۹ میلیون تومانضعیف