پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در بلوار امام رضا ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بلوار امام رضا ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بلوار امام رضا ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بلوار امام رضا ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بلوار امام رضا در تیر ۱۴۰۱۲.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار امام رضا در مرداد ۱۴۰۱۸.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار امام رضا در دی ۱۴۰۱۱۲.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار امام رضا در شهریور ۱۴۰۲۴.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار امام رضا در مهر ۱۴۰۲۱۵.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار امام رضا در آذر ۱۴۰۲۲۲.۰ میلیون تومانضعیف