پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در بلوار کشاورز ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بلوار کشاورز ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بلوار کشاورز ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بلوار کشاورز ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بلوار کشاورز در شهریور ۱۴۰۱۵.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار کشاورز در آبان ۱۴۰۱۶.۴ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار کشاورز در مهر ۱۴۰۲۳.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار کشاورز در فروردین ۱۴۰۳۵.۰ میلیون تومانضعیف