پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در ماهفروز محله ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در ماهفروز محله ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در ماهفروز محله ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در ماهفروز محله ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در ماهفروز محله در مرداد ۱۴۰۱۷.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در ماهفروز محله در شهریور ۱۴۰۲۱.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در ماهفروز محله در اردیبهشت ۱۴۰۳۸.۵ میلیون تومانضعیف