پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در دیمطوران ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در دیمطوران ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در دیمطوران ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در دیمطوران ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در دیمطوران در آذر ۱۴۰۲۵.۵ میلیون تومانضعیف