پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در گلورد ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در گلورد ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در گلورد ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در گلورد ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در گلورد در آبان ۱۴۰۱۱.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در گلورد در بهمن ۱۴۰۱۲.۲ میلیون تومانضعیف