پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در شرف آباد ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در شرف آباد ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در شرف آباد ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در شرف آباد ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در شرف آباد در شهریور ۱۴۰۱۷.۶ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شرف آباد در آذر ۱۴۰۱۴.۶ میلیون تومانضعیف