پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در اوجا محله ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در اوجا محله ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در اوجا محله ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در اوجا محله ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در اوجا محله در مرداد ۱۴۰۱۷.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در اوجا محله در شهریور ۱۴۰۱۲.۴ میلیون تومانضعیف