پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در پهنه کلا ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در پهنه کلا ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در پهنه کلا ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در پهنه کلا ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در پهنه کلا در دی ۱۴۰۲۶.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پهنه کلا در بهمن ۱۴۰۲۴.۰ میلیون تومانضعیف