پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در اسبورز ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در اسبورز ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در اسبورز ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در اسبورز ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در اسبورز در شهریور ۱۴۰۱۱.۱ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در اسبورز در مهر ۱۴۰۱۱.۲ میلیون تومانضعیف