پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در تنگلته ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در تنگلته ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در تنگلته ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در تنگلته ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در تنگلته در تیر ۱۴۰۲۵.۹ میلیون تومانضعیف