پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در پایین دزا ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در پایین دزا ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در پایین دزا ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در پایین دزا ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در پایین دزا در آبان ۱۴۰۱۵.۶ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پایین دزا در دی ۱۴۰۱۴.۰ میلیون تومانضعیف