پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در جاده پلاژ ساری

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در جاده پلاژ ساری

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در جاده پلاژ ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در جاده پلاژ ساری در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در جاده پلاژ در آبان ۱۴۰۲۸.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده پلاژ در آذر ۱۴۰۲۱۶.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده پلاژ در فروردین ۱۴۰۳۸۰.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده پلاژ در اردیبهشت ۱۴۰۳۸۰.۰ میلیون تومانضعیف