پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در زوار تنکابن

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در زوار تنکابن

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در زوار تنکابن

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در زوار تنکابن در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در زوار در اردیبهشت ۱۴۰۳۱۴.۱ میلیون تومانضعیف