پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف رامسر

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف رامسر بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه رامسر مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در رامسر

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در رامسر

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در رامسر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۳۰.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: سفید تمشک
  • زمان ثبت: شهریور ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در رامسر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۴.۸۰ میلیون تومان
  • محدوده: راجوب
  • زمان ثبت: مرداد ۱۴۰۱

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف رامسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف رامسر در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در راجوب۴.۸
میانگین قیمت زمین در جاده جواهرده۵.۸
میانگین قیمت زمین در کتالم۸.۰
میانگین قیمت زمین در اربه کله۱۰.۰
میانگین قیمت زمین در دریا پشته۲۳.۰
میانگین قیمت زمین در توساسان۲۳.۳
میانگین قیمت زمین در سفید تمشک۳۰.۰