پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در جاده رشت به فومن رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در جاده رشت به فومن رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در جاده رشت به فومن رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در جاده رشت به فومن رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در جاده رشت به فومن در تیر ۱۴۰۱۵.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده رشت به فومن در مرداد ۱۴۰۱۲.۲ میلیون تومانمتوسط
قیمت زمین در جاده رشت به فومن در مهر ۱۴۰۱۴.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده رشت به فومن در مرداد ۱۴۰۲۴.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده رشت به فومن در شهریور ۱۴۰۲۴.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده رشت به فومن در آبان ۱۴۰۲۴.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده رشت به فومن در آذر ۱۴۰۲۸.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده رشت به فومن در دی ۱۴۰۲۲.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده رشت به فومن در بهمن ۱۴۰۲۳.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده رشت به فومن در اسفند ۱۴۰۲۱.۲ میلیون تومانضعیف