پست ملک

تحلیل قیمت زمین در جاده رشت به فومن رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در جاده رشت به فومن رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در جاده رشت به فومن رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در جاده رشت به فومن رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در جاده رشت به فومن در تیر ۱۴۰۱۵.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده رشت به فومن در مرداد ۱۴۰۱۲.۲ میلیون تومانمتوسط
قیمت زمین در جاده رشت به فومن در مهر ۱۴۰۱۴.۲ میلیون تومانضعیف